Management

Sri Kudige Raghunath Shenoy

(President)

B.Sc.(Engg.), M.Tech., M.B.A.(U.S.A.)
Sri Kudige Prakash Shenoy

(Correspondent)

B.A(Law) LLB
Sri Kudige Raghunath Shenoy (B.Sc.(Engg.), M.Tech., M.B.A.(U.S.A.))President
Smt. M. Kaveri BaiVice- president
Sri Bhamy Vittaldas ShenoyJoint Secretary and Treasurer
Sri Kudige Prakash Shenoy (B.A(Law), LLB)Joint Secretary
Smt. Hemalatha Shenoy, (B.Com)Member
Sri Kudige Panduranga ShenoyMember
Sri B. Subraya Baliga, (B. E)Member
Smt. Pushpalatha BaligaMember
Sri P. Ganesh Prabhu (B.Com)Member
Sri Bhamy Laxman ShenoyMember
Dr. Bhamy Venkatramana Shenoy(B.Tech., M.S., Ph.D., (USA))Member
Smt. M. Arathi Kamath, (B.Com L.L.B)Member
Smt. Vatsala Kamath, (B.Sc)Member
Sri Yogeesh Dange, (B.E)Member
Sri Bhamy Dinesh ShenoyMember
Sri B. Ravidas PaiMember
Sri K. Padmanabha BhandarkarMember
Sri P. Goutham PrabhuMember

Thank you for your upload